پرشین وی ری | آموزش فارسی وی ری

دسته‌بندی: Modeling

۰

Making of Natanz Minaret

ســاخـت سـرمِنــــــار نــطــــــنز (روشهای کلـی ساخت بنـاهای آجـری کهـن در کامپیوتر) دانا از مینـوی خـرد پرسید که خِـرَد خوبست یا هنـر یا نیکـی..؟ مینـوی خـرد پاسخ داد که خـردی که نیکـی با آن نیست...